Aluminum Tube Aluminium

AB-00.jpg
AB-01.jpg
  AB212 AB269 AB337 AB422 AB420 AB482 AB480 AB600
System specifications
Type T (21 mm) A (26.9 mm) B (33.7 mm) C (42 mm) C (42 mm) D (48 mm) D (48 mm) E (60 mm)
Color Silver - Aluminum Silver - Aluminum Silver - Aluminum Silver - Aluminum Silver - Aluminum Silver - Aluminum Silver - Aluminum Silver - Aluminum
Material Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum
Specifications tubes
Size A B C D D E E F
Weight per meter (kg/m) 0.322 0.517 0.781 0.678 0.992 0.781 1.145 1.45
Diameter (mm) 21 x 2 26,9 x 2,5 33,7 x 3 42 x 2 42 x 3 48 x 2 48 x 3 60 x 3
Wall Thickness (mm) 2 2.5 3 2 3 2 3 3